Voka vertegenwoordigt meer dan 18.000 ondernemingen, goed voor meer dan 65% procent van de private werkgelegenheid in Vlaanderen en Brussel. 18.000 ondernemingen, dat zijn 18.000 verhalen van mensen die gepassioneerd bezig zijn met hun zaak en die zorgen voor de toegevoegde waarde in Vlaanderen.

https://www.voka.be

Adviseur internationaal ondernemen

Bij Voka sta je tussen die 18.000 leden, je helpt hen door ze voortdurend te informeren over politieke, sociale en economische ontwikkelingen. Je vertaalt de mening en de bekommernissen van de Voka-leden naar de publieke opinie, en je draagt de passie van het ondernemerschap mee naar buiten.

Voka is voor een vervanging binnen het Kennis- en Lobbycentrum op zoek naar een Adviseur internationaal ondernemen. De adviseur zal rapporteren aan de directeur van het Kennis- en Lobbycentrum van Voka vzw.

 • Je bent verantwoordelijk voor de opbouw van kennis, standpuntbepaling en belangenbehartiging binnen de expertisedomeinen internationaal ondernemen en Europa (export, aantrekken van buitenlandse investeringen, duurzaam internationaal ondernemen, opvolging Europees beleidsagenda, …) en communiceert deze mee naar de bedrijfswereld, de Vlaamse, federale en Europese overheden, Flanders Investment & Trade (FIT), de vertegenwoordigingen van België/Vlaanderen bij de Europese Unie, …. Je volgt hiervoor de actualiteit op de voet en bent in staat om hieruit nieuwe voorstellen en ideeën te distilleren. Je werkt voor de verschillende beleidsthema’s intensief samen met de experten van het Kennis- en Lobbycentrum van Voka.

 • Je behandelt zelfstandig complexe dossiers en onderhoudt hiervoor de nodige contacten met verantwoordelijken van ondernemingen, overheden, het diplomatieke netwerk en andere stakeholders.

 • Je vertegenwoordigt Voka in diverse advies- en bestuursorganen.

 • Je inventariseert en synthetiseert bekommernissen, verzuchtingen en belangen van Vlaamse ondernemingen.

 • Je bouwt directe contacten en een netwerk uit met leden-ondernemingen, middenveldorganisaties, kabinetten, FIT, Vleva, overheidsadministraties, diplomatieke afgevaardigden, … om voorstellen te toetsen aan de dagdagelijkse praktijk van ondernemers en hierover in dialoog te gaan.

 • Je verdedigt de uitgewerkte beleidsvoorstellen, standpunten en adviezen via informele en formele contacten bij beleidsmakers. Je laat daarbij ook je stem horen in de publieke opinie. Je bent hierbij in staat om kritisch te reflecteren en durft het debat aangaan met andere stakeholders.

Wat wordt er van jou verwacht?

 • Je beschikt over een masterdiploma en studeerde idealiter af in een richting zoals rechten, economie of handelsingenieur en/of gelijkwaardig door ervaring. Ervaring in het domein van internationaal ondernemen en Europees beleid in een bedrijfs-, beleids- of academische omgeving is een pluspunt.

 • Je bent een creatieve denker en doener.

 • Je laat je niet afschrikken door complexere content en kan conceptueel denken.

 • Je beschikt over sterke analytische vaardigheden en hebt een sterke zin voor synthese.

 • Je kan een netwerk uitbouwen en onderhouden met diverse stakeholders.

 • Je drukt je zowel mondeling als schriftelijk vlot uit.

 • Je bent meertalig (NL, FR, EN) en schuwt de dialoog niet.

gewenste ervaring

drie tot vijf jaar ervaring

Wat bieden wij jou aan?

Je maakt deel uit van een gerespecteerd Kennis- en Lobbycentrum van één van de belangrijkste ondernemingsorganisaties in Vlaanderen. Binnen deze boeiende en gevarieerde functie krijg je de ruimte om creatief te werk te gaan en eigen accenten te leggen.

Je krijgt de autonomie en de verantwoordelijkheid om de inzichten met betrekking tot bestuurszaken en staatshervorming verder uit te bouwen.

In lijn met je ervaring, competenties en toegevoegde waarde biedt Voka je een aantrekkelijk verloningspakket en een flexibele werkomgeving.

Download bijlage(s)

Privacy beleid

Privacyverklaring


Deze privacyverklaring is een uitbreiding van de algemene privacyverklaring (https://www.voka.be/privacy) en is enkel bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Voka Shared Services cvba, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, afgekort Voka, de verschillende Voka-Kamers van Koophandel en Voka Metropolitan (hierna “Voka”) de gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle werving- en selectie procedures.


Deze privacy verklaring kan telkens worden aangepast aan recente ontwikkelingen. Kijk dus regelmatig op https://www.voka.be/privacy om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.


De doeleinden van het verzamelen en verwerken


De gegevens en documenten die door de sollicitant worden verstrekt, worden door Voka onder meer verwerkt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen Voka. Teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste vacatures, kan het werving- en selectieproces bij Voka bestaan uit het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties, het eventueel contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking, voor zover van toepassing, het contact opnemen met opgegeven referenten/opleidingsinstituten.


Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt voor het doorgeven van informatie aan de betreffende sollicitant over andere vacatures waarvoor de sollicitant in aanmerking zou kunnen komen. Ook kunnen de gegevens van de sollicitant binnen Voka worden doorgegeven of een sollicitant eventueel in aanmerking komt voor een andere functie dan de functie waarvoor gesolliciteerd is. Verder kunnen de gegevens worden gebruikt om algemene informatie te versturen aan de sollicitant.


Als een sollicitant wordt aangenomen, kunnen verkregen persoonsgegevens verder worden verwerkt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder het opstellen van de arbeidsovereenkomst, voor administratieve doeleinden en introductie van sollicitant binnen Voka.


Welke gegevens worden verwerkt?


Voka verwerkt persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door de sollicitant zijn verstrekt, waaronder contactgegevens, het geslacht, de geboortedatum van de sollicitant en een eventueel toegevoegde foto. Verder kunnen relevant zijn, de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant.
Indien dit voor de functie nodig is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een geschiktheidstest. In dat geval worden aan de degenen die met de uitvoering daarvan belast zijn, die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op het geschiktheidsonderzoek.


Het bewaren van gegevens


Voka bewaart de gegevens van sollicitanten uiterlijk 1 jaar na het afronden van de werving- en selectieprocedure.


De rechten van de sollicitant


Een sollicitant heeft het recht op inzage in de verwerking van diens persoonsgegevens. Verzoeken op dit gebied dienen te worden gericht aan het hieronder genoemde e-mailadres. Naar aanleiding van een dergelijk verzoek, kan een sollicitant vragen om diens gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of te afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn.


Contact en vragen


Een sollicitant die aanwijzingen van misbruik of een klacht heeft over de verwerking van respectievelijke persoonsgegevens kan altijd contact opnemen met de data protection officer van Voka via privacy@voka.be.


Een sollicitant heeft het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


 

Lees hier het volledige privacybeleid van Jobtoolz